Zorgprogramma

Programma 'duurzaam toegankelijke zorg voor iedereen'


Het Talma Instituut doet multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar institutionele barrières in de zorg en de sociale zekerheid. Die barrières herkennen en helpen wegnemen maakt de zorg doelmatiger, en daarop is het Talma Zorgprogramma gericht. Doelmatige zorg is zorg met een optimale verhouding tussen de wettelijk vastgelegde publieke doelen van het zorgstelsel: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De verhouding tussen deze doelen krijgt vorm in een complexe wereld van regulering en professionele routines, (markt)mechanismen, prikkels, stelsels en zorgorganisaties. Van een institutionele barrière is sprake wanneer duidelijk is dat zorg met een betere verhouding tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid niet tot stand komt vanwege de manier waarop de zorg is georganiseerd. Een barrière is niet-institutioneel wanneer één organisatie in staat is hem op te lossen. De partij die de barrière heeft weten te slechten, heeft in dat geval een concurrentievoordeel.


Het Talma Zorgprogramma staat voor hoogstaand onderzoek dat: 

  1. wordt gevoed door meerdere disciplines;
  2. wordt uitgevoerd in samenwerking met maatschappelijke partners;
  3. gaat over thema’s en vraagstukken die de partners van het Talm Instituut hebben geprioriteerd;
  4. voor die partners getuigt van inzicht in hun positie en rol in de zorg;
  5. tot doel heeft kennis te delen om bij te dragen aan de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg;
  6. belemmeringen voor integrale, doelmatige en persoonsgerichte zorg wegneemt.


Voorbeeld van één van onze onderzoeken: samen kiezen voor gepaste zorg


Gepaste zorg is zorg die zowel voldoet aan de kennis die we hebben over welke interventies effectief zijn áls die voldoet aan de preferenties van de patiënt. Als er geen gepaste zorg wordt verleend, kan er sprake zijn van verkeerde behandeling, onder- of overbehandeling.  De verspilling die dit met zich mee brengt vormt een wezenlijke bedreiging voor de duurzame toegankelijkheid van de zorg.

Dit onderzoeksthema gaat om de vraag welke belemmeringen er in ons zorgstelsel zijn bij het realiseren van gepaste zorg. De relatie tussen patiënt/cliënt en de individuele zorgverlener staat  centraal; enerzijds hoe zorgprofessionals tot keuzes komen en welke factoren daar een rol bij spelen en anderzijds gaat het om de mogelijkheden en voorwaarden van patiënten om als gesprekspartner te fungeren bij het maken van behandelkeuzes en het opstellen van behandeldoelen. Bijzondere aandacht heeft de invloed van prikkels op de behandelrelatie als gevolg van zorginkoop, maar ook van polisvoorwaarden en het verplichte eigen risico.

Resultaten

De resultaten van het zorgprogramma worden gepubliceerd op de gezamenlijke website van het Celsus-Talma Zorgprogramma